Eerst schoon schip, dan nieuw ABP pensioenstelsel

Het invaren in het nieuwe pensioenstelsel (overzetten van het huidige pensioen naar het nieuwe pensioenstelsel) van pensioenfonds ABP kan niet eerder plaatsvinden, nadat ABP schoon schip heeft gemaakt met de vele fouten die telkens jaarlijks in de pensioenreglementen staan. De tekst in het pensioenreglement is wel juridisch bindend maar geeft de deelnemers geen juridische zekerheid. Uit de vele klachten die bij Kennisbank ABPpensioen binnenkomen blijkt telkens dat dit pensioenfonds het pensioenreglement niet correct uitvoert of anders uitlegt.

 

Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rondetafelgesprek Pensioenakkoord (deel II) woensdag 4 november 2020
Position paper

Geachte commissie,

Stichting Kennisbank ABPpensioen behartigt onder meer de individuele en collectieve belangen van de ca. 3 miljoen deelnemers en gepensioneerden, die zijn aangesloten bij stichting pensioenfonds ABP voor overheid en onderwijs. De Kennisbank streeft maximale transparantie en informatie na over de ABP pensioenen. Dit is een groot zorgenpunt.

Invaren

Het invaren in het nieuwe pensioenstelsel van pensioenfonds ABP kan niet eerder plaatsvinden, nadat ABP schoon schip heeft gemaakt met de vele fouten die telkens jaarlijks in de pensioenreglementen staan. De tekst in het pensioenreglement is wel juridisch bindend maar geeft de deelnemers geen juridische zekerheid. Uit de vele klachten die bij Kennisbank ABPpensioen binnenkomen blijkt telkens dat dit pensioenfonds het pensioenreglement niet correct uitvoert of anders uitlegt. Voorts blijkt dat ABP soms op eigen gezag het reglement wijzigt zonder instemming van sociale partners en zonder verplichte publicatie in de Staatscourant als bedoeld in artikel 4 lid 6, Wet privatisering ABP. Bedoelde publicatieplicht rust op de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Invaren kan ook niet voordat ABP de VPL-rechten correct heeft verwerkt in de jaarlijkse UPO’s (Uniform Pensioen Overzicht). Dit moet uiterlijk 31 december 2022 gerealiseerd zijn, dan worden de voorwaardelijke VPL-toezeggingen omgezet in VPL-pensioenrechten. Uit de vele klachten blijkt dat ABP de VPL-aanspraken in het geheel niet toekent of te laag vaststelt. In het bijzonder blijken de pensioenen en VPL-aanspraken van militairen, politie en ambtenaren die recht hebben op VPL-compensatie voor het wegvallen van het prepensioen (Vut/FPU) per 1 januari 2006, onvoldoende nauwkeurig te zijn vastgesteld. Het betreft een groep van ca. 400.000 deelnemers, geboren in of na 1950 en die vóór 2006 deelnemer zijn geworden en gebleven in ABP. Indien ABP deze omissies niet tijdig verhelpt dan wordt het zeer lastig om na het invaren nog correcties aan te brengen in de overgehevelde pensioenen. Stichting Kennisbank ABPpensioen zal namens deze groep van 400.000 deelnemers bezwaar indienen, als bedoeld in artikel 83 lid 2 onder a. van de Pensioenwet , indien de vele fouten in het VPL-pensioen niet vóór het invaren in het nieuwe pensioenstelsel zijn hersteld.

Invaren kan ook niet voordat pensioenfonds ABP de transparantie toepast zoals opgenomen in de Code Pensioenfondsen die verankerd is in de Pensioenwet en de Wet pensioencommunicatie.
Pensioenfonds ABP is een gesloten bastion en betracht maximale geheimzinnigheid over besluiten die de deelnemers rechtstreeks raken in hun belangen. Kritiek wordt niet gewaardeerd. De Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) is de enige niet-vakbondsfractie van het wettelijk verplichte verantwoordingsorgaan (Vo) van ABP. Het Vo beoordeelt het handelen van het bestuur, het beleid van het fonds en de uitvoering daarvan. Daarnaast geeft het Vo gevraagd en ongevraagd advies. Het VO beoordeelt of het beleid van het bestuur voldoet aan een evenwichtige belangenbehartiging van alle betrokken partijen. Dat zijn de deelnemers, werkgevers, werknemers en slapers die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij ABP. De kritische opmerkingen van LvOP over het bestuur van ABP mochten van het hoofdbestuur niet worden opgenomen in het jaarverslag 2019.

Ook de Commissie van Beroep, een interne bezwaarprocedure in het kader van zelfregulering, is een oneerlijke en niet transparante procedure.
Dit heeft ook te gelden voor de Pensioenkamer (Raad voor het Overheidspersoneel) waar sociale partners samen met ABP besluiten nemen over wijzigingen van het pensioenreglement. De samenstelling van de Pensioenkamer is en blijft geheim. Besluiten of notulen worden niet gepubliceerd. Aan deelnemers wordt geen informatie verstrekt, de Pensioenkamer verwijst naar de vakbonden. De vakbonden die 11 procent van de werknemers vertegenwoordigen, weigeren niet-leden van informatie te voorzien terwijl de niet-leden wel alle kosten van de vakbonden bij de pensioenfondsen mede financieren.

Conclusie

Stichting Kennisbank ABPpensioen zal zich met alle middelen rechtens verzetten tegen het invaren van de ABP-pensioenen in het nieuwe pensioenstelsel, indien de geschetste problemen en tekortkomingen niet worden opgelost.