Rechtszaak tegen de Staat over pensioenwet Wtp

Steun financieel de rechtszaak

Vele deskundigen hebben geoordeeld dat de Wet toekomst pensioenen (Wtp) onrechtmatig is, daarom gaat de stichting de nieuwe pensioenwet ter beoordeling voorleggen aan de rechter. De uitspraak van de rechter gaat ook gelden voor andere pensioenfondsen zoals Zorg en Welzijn.  Er moeten wel voldoende donaties binnenkomen om de rechtszaken te voeren.  Dit zijn kostbare procedures, CPL-pensioenrechtadvocaten vragen tussen de 400 en 700 euro per uur. Wilt u niet dat uw opgebouwde pensioenen of uw huidige pensioenuitkering wordt ingevaren in het nieuwe pensioenstelsel? Steun dan deze rechtszaak door 10 tot 50 euro (of meer of minder) donatie te storten via onderstaande betaalmodule of door de donatie over te maken op bankrekening NL77 SNSB 0339 5483 39 ten name van Stichting Kennisbank ABPpensioen met vermelding ‘rechtszaak’. Dank alvast voor uw support!

Norton Safe Web © heeft deze website getest en veilig bevonden. 

Totaal: € -

In de nieuwe Pensioenwet (Wet toekomst pensioenen, Wtp) tellen uw jarenlang opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten, die uw eigendom zijn, niet meer mee. Uw zelf opgebouwde pensioenkapitaal wordt herverdeeld onder de 3 miljoen deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van ABP. Dat heet invaren.  Hoeveel u terugkrijgt voor uw pensioenkapitaal bepaalt het pensioenfonds ABP of een ander pensioenfonds waar u bent aangesloten. Uw vastgestelde pensioenuitkering die u zou ontvangen vanaf uw pensionering, komt bij het invaren te vervallen. Die raakt u voorgoed kwijt.  Daarvoor krijgt u een onzekere uitkering terug die hoger óf lager kan uitvallen. Omdat ABP 20% van uw pensioenpremies belegt in groene en sociale projecten, zoals een onderwijsproject in Brazilië, presteert ABP op de beurs slechter dan het mondiale gemiddelde en is de kans aanwezig dat uw pensioenuitkering lager wordt. Tegenvallende prestaties op de beurs leidt tot lagere uitkeringen. ABP streeft ernaar dat uw uitkering niet lager wordt, een inspanningsverplichting in plaats van de huidige resultaatverplichting (lees hieronder het voorwoord van het transitieplan).

ABP-samenvatting-transitieplan-2024

De dagvaarding tegen de Staat der Nederlanden is via de procureur generaal bij de Hoge Raad op 26 juli 2023 betekend. De inhoud van de dagvaarding en de inhoud van andere stukken, zoals het verweer van de Staat (conclusie van Antwoord), mogen wij niet publiceren of aan derden bekend maken. Nadat de rechter vonnis heeft gewezen zullen we onze stukken, voor zover mogelijk, openbaar maken. Wij zullen u tijdig informeren over de hoorzitting, die is openbaar. Hopelijk kan die nog voor de zomer van 2024 plaatsvinden.

UPDATE 8: Dag des oordeels over de nieuwe pensioenregeling Wtp staat gepland op dinsdag 18 juni 2024 vanaf 13.30 uur, rechtbank Den Haag. Dan wordt de dagvaarding tegen de Staat en het verweer daartegen mondeling behandeld. De Staat heeft twee landsadvocaten aangetrokken. Het is een openbare hoorzitting, iedereen is welkom. Laat de rechter met je komst blijken dat jullie pensioenbelangen, waar je jarenlang voor betaald hebt, op het spel staan. Vanuit centraal station in Den Haag de uitgang rechts nemen, langs het Tweede Kamergebouw lopen, Utrechtsebaan oversteken, direct rechts ligt de rechtbank (Paleis van Justitie). Ongeveer 7 minuten lopen vanaf CS.

UPDATE 7: Rechter wijst incidentele vordering betreffende het verkrijgen van een afschrift althans inzage in vertrouwelijk advies 2011 van landsadvocaat over het invaren in de Wtp af. Lees hier het vonnis:

Vonnis incident

UPDATE 6: Rechter gaat nu uitspraak doen in de incidentele vordering (eis: afschrift althans inzage in vertrouwelijk advies 2011 van landsadvocaat over het invaren), en zal dan tevens de datum bekendmaken waarop de hoorzitting over de Wtp zal plaatsvinden.

UPDATE 5: Wrakingskamer van rechtbank Den Haag verwerpt wrakingsverzoek in deze procedure. Rechter mr. Bom had een zitting belegd waarbij de landsadvocaten aanwezig waren, de griffier, de bode maar niet de eisende partij. Rechtbank was vergeten die uit te nodigen. Contact van de rechter met één van de procespartijen (landsadvocaat) is altijd een schending van het recht op een eerlijk proces (geen wederhoor), op voet van art. 6 EVRM. Rechtbank Den Haag denkt daar anders over. Lees hier het vonnis:

Wraking afgewezen

UPDATE 4: Maandag 15 januari 2024 te 09:30 uur, rechtbank Den Haag, mondelinge openbare rechtszitting inzake het wrakingsverzoek tegen rechter mr. C.W.D. Bom. Adres: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag (7 minuten lopen vanaf Centraal Station)

UPDATE 3: De mondelinge behandeling op 15 december bij de rechtbank Den Haag over de vordering tot het openbaar maken van het advies van de landsadvocaat over het invaren van pensioenrechten, verliep teleurstellend. Ter zitting deelde de rechter mee dat ca. 4 weken geleden een zitting heeft plaatsgehad waarbij de landsadvocaat, de griffier en de rechter aanwezig waren, maar niet de eisende partij. De rechtbank had verzuimd de eisende partij daarvoor uit te nodigen en nagelaten direct over het gebeurde te informeren. Een gesprek of overleg tussen de rechter en slechts één van de procespartijen geldt als een schending van het recht op een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 EVRM. Voldoende grond om een wrakingsverzoek tegen deze rechter in te dienen dat vandaag 16 december is ingediend.

UPDATE 2: Komende vrijdag 15 december 2023, vanaf 13.30 uur behandelt rechtbank Den Haag het verzoek om het ‘geheime’ advies van de landsadvocaat openbaar te maken. Is nodig om de Wet toekomst pensioenen (deels) onrechtmatig verklaard te krijgen. Landadvocaat adviseerde in 2011 de regering dat invaren van bestaande pensionaanspraken en pensioenrechten in een nieuw pensioenstelsel juridisch niet haalbaar is. Dat advies wil de regering niet prijsgeven, wel adviezen van advocaten die beweren dat het wel kan. Zitting is openbaar, iedereen welkom. 
Adres: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag (7 minuten lopen vanaf Centraal Station)

UPDATE 1 : De landsadvocaat heeft inmiddels zijn conclusie van antwoord op de dagvaarding bij de rechtbank ingediend. De Kamervragen van Omtzigt (minister Schouten heeft het advies van de landsadvocaat waarin wordt gesteld dat het invaren – met terugwerkende kracht bestaande pensioenrechten onderbrengen in het nieuwe stelsel – juridisch niet haalbaar is, als staatsgeheim gekwalificeerd waardoor het niet openbaar gemaakt mag worden) waren aanleiding om een kort geding tegen de minister te starten. Minister Schouten heeft het ‘staatsgeheime’ advies verstrekt aan vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW, waarna journalist Gijs Herderscheê het advies openbaar maakte in de Volkskrant. Ook andere massamedia hebben de inhoud van het advies destijds gepubliceerd. In het vandaag (9 oktober 2023) aangevraagde kort geding bij de rechtbank Den Haag (art. 223 Rv procedure) wordt de rechtbank gevraagd de minister te dwingen om het advies binnen tien dagen na vonnis openbaar te maken, onder oplegging van dwangsommen.

 

 

 

 

Disclaimer: We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk informatie te publiceren. U kunt er geen rechten aan ontlenen.