‘Wat niet weet, wat niet deert.’

Lid zijn van de Eerste Kamer is een parttime job. Eerste Kamerleden vergaderen maar één dag in de week, maar ze zijn zeven dagen per week Kamerlid en worden daar als zodanig ook door het bedrijfsleven en samenleving op aangesproken.  De belangenverstrengeling van enkele senatoren in de Eerste Kamer, die deze weken de nieuwe pensioenwet Wet toekomst pensioenen (Wtp) behandelt, is de zoveelste aanslag op onze rechtsstaat. De senatoren hebben betaalde nevenfuncties bij pensioenfondsen. Zowel pensioenfondsen als werkgevers willen af van het huidige pensioenstelsel. Het huidige stelsel voorziet in risicodeling van de resultaten van beleggingen en kosten door werkgevers, pensioenfondsen en werknemers.

In de nieuwe pensioenwet Wtp komen die risico’s volledig bij de werknemers, slapers en gepensioneerden te liggen. Met de afwenteling van risico’s wordt een belangrijke eis van de werkgevers ingewilligd. De vakbonden die 11 procent van de werknemers vertegenwoordigen, knikten instemmend. In de Tweede Kamer werd de Wtp aangenomen, met steun van oppositiepartijen GroenLinks en Partij van de Arbeid. Zij steunen de Wtp in ruil voor toezeggingen van het kabinet Rutte IV om vergaande maatregelen te nemen op gebied van klimaat, stikstof, energie en milieu.

Thans is de Eerste Kamer aan zet. De politieke partijen moeten volgens de Grondwet en de Gedragscode Integriteit Eerste Kamer de Wtp onafhankelijk, zonder last en zonder vooringenomenheid beoordelen. Dat gaat niet lukken. De pensioenfondsen die hen beloont met riante vergoedingen, zijn voorstander van de nieuwe pensioenwet. 

GroenLinks-senator Paul Rosenmöller is ook bezoldigd bestuurslid van het grootste pensioenfonds ABP.  Rosenmöller over zijn taken nu hij is toegetreden tot het bestuur van ABP: “Bijdragen aan een nieuwe pensioenregeling en deze begrijpelijk maken voor deelnemers vind ik een geweldige uitdaging.” (bron: persbericht pensioenfonds ABP, 24 november 2021). Van deze senator staat al vast hoe hij als fractievoorzitter van GroenLinks met 8 zetels straks zal stemmen over de nieuwe pensioenwet.  Niks zonder last, niks onafhankelijk, Rosenmöller is door het bestuur van ABP ingehuurd om in de Eerste Kamer de nieuwe pensioenwet te accorderen. Senator mevrouw H.M. Prast, voorheen D66 nu Partij voor de Dieren, heeft een betaalde nevenfunctie bij adviesbureau AZL dat tenminste 42 besturen van pensioenfondsen adviseert en begeleidt naar het nieuwe pensioenstelsel. Daartoe behoort ook het pensioenfonds van toezichthouder De Nederlandsche Bank, die een deel van de nieuwe pensioenwet heeft geschreven. Die zeer relevante informatie staat niet op haar bio van de Eerste Kamer. Het bewust achterhouden van cruciale informatie is bedrog, stelde het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch eerder vast. Mevrouw M.G.H.C. Oomen-Ruijten, senator voor het CDA in de Eerste Kamer, is tevens bezoldigd bestuurder bij pensioenfonds PWRI. Abusievelijk stond hier eerst vermeld dat haar nevenfunctie niet vermeld is op haar bio. Die staat er wel summier op maar de voorgeschreven nadere informatie over die nevenfunctie ontbreekt.

Deze drie senatoren Rosenmöller, Prast en Oomen hebben ingrijpend de Gedragscode Integriteit van de Eerste Kamer geschonden – en daarmee de Grondwet. Een schending van onze rechtsstaat.  Zij hadden zich uit eigen beweging direct publiekelijk moeten terugtrekken wegens dreigende belangenverstrengeling, toen de Wtp door de Tweede Kamer werd goedgekeurd. Dat is niet gebeurd, kennelijk met de genoegzame gedachte  ‘wat niet weet, wat niet deert’.

Recentelijk hebben onze rechters bij monde van mr. H. Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, zich zorgelijk uitgesproken over de deplorabele staat van onze rechtsstaat. Eerder al werd dit vastgesteld door Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en SP-Kamerlid Renske Leijten. Onze staatsrechtsgeleerden kijken toe en zwijgen. Zij zijn te druk met het oreren over een voorgenomen wetsvoorstel dat politieke partijen kan verbieden wanneer die een ‘bedreiging’ vormen voor onze rechtsstaat. Met name de universiteit Leiden, van oudsher dé bakermat van recht en staatsrecht, laat het afweten.

De nieuwe pensioenwet Wtp heeft door het bedrog (verzwijgen van cruciale informatie) en schending van de Gedragscode Integriteit geen kans op een eerlijke en onafhankelijke beoordeling in de Eerste Kamer, de uitslag staat immers al vast. Inmiddels heeft de stichting Kennisbank ABPpensioen de dossiers met brieven overgedragen aan de externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon van de Eerste Kamer, mevrouw Carla Verwoerd, met het verzoek een onderzoek in te stellen. De voorzitter van de Eerste Kamer prof. dr. J.A. Bruijn (VVD) is verzocht zowel GroenLinks, het CDA en de PvdD wegens bedrog en schending van de Gedragscode uit te sluiten van de beraadslagingen, debatten en stemmingen over de Wtp. Niet alleen de ‘besmette’ senatoren dus, maar de gehele fractie vanwege de klaarliggende fractiestandpunten. Het zou van moed getuigen indien de voorzitter van de Eerste Kamer daartoe zou besluiten, om daadwerkelijk een start te maken met de afbraak van netwerkcorruptie en herstel van de rechtsstaat.

Frans Nijhof

Brief aan voorzitter Eerste Kamer

* * * * * * * * * *

Steun de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden en pensioenfonds ABP

Alle financiële bijdragen zijn welkom, samen staan we sterk! Via betaalmodule hieronder of via de bank: NL77 SNSB 0339 5483 39 ten name van Stichting Kennisbank ABPpensioen. De stichting zal bij voldoende deelname namens u procederen. De nieuwe pensioenwet Wtp bepaalt dat u als individu geen bezwaar kunt indienen wanneer u nadeel ondervindt van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (invaren). De stichting kan dat namens u wel en ook namens u de zaak aan de rechter voorleggen.

Belastingen is publiek geld, geld dat de samenleving door belastingen opbrengt. De regering bepaalt hoe het publieke geld wordt uitgegeven. Uw loon is privaat geld, dat is uw privé eigendom. Pensioen is een stukje loon dat u eind van de maand niet uitbetaald krijgt maar pas bij pensionering. Pensioen is dus geen publiek geld maar privaat geld. In beginsel heeft de regering daar niets over te zeggen. Uw werkgever maakt dat niet-uitbetaalde loon als pensioenpremie maandelijks over naar uw pensioenfonds ABP. Die belegt uw premies op de aandelenbeurs. In de afgelopen 16 jaar heeft ABP gemiddeld 7,074% rente (rendement) behaald op uw ingelegde pensioenpremies. Het ABP is echter door het kabinet gedwongen, op voorschrift van De Nederlandsche Bank (DNB), om een veel lagere rente toe te passen, namelijk de fictieve (niet bestaande) rekenrente. Die vermaledijde rekenrente was in de afgelopen vijf jaar gemiddeld slechts 0,874%. Daardoor groeien de pensioenen niet. Vanaf 2008, het jaar van invoering van de verplichte rekenrente, zijn de pensioenen door inflatie 20% minder waard geworden.

Uw pensioen is uw eigendom, dat heeft de Europese rechter vastgesteld. Het door u gespaarde kapitaal (het gaat meestal om honderdduizenden euro’s) komt straks niet terecht in uw persoonlijk pensioenpotje. Het wordt door de nieuwe pensioenwet WTP door het pensioenfonds in beslag genomen en herverdeeld onder alle leeftijdsgroepen (cohorten). Hoe en wat krijgt u terug voor uw gespaarde pensioen? Dat bepaalt straks het pensioenfonds. Alle risico’s komen bij u te liggen. Zo verloor het ABP maar liefst 53 miljard euro op de aandelenbeurs door onzorgvuldig beleggingsbeleid. Bestuurders ontvangen jaarlijks 780.000 euro vergoeding. 

Het nieuwe pensioenstelsel treft vooral de 40 plussers, zij verliezen door het invaren miljarden aan opgebouwd pensioen. Daarvoor waarschuwt directeur Harold Herbert van het Verbond van Verzekeraars. De gepensioneerden lopen door de overgang aanzienlijke risico’s, pensioenuitkeringen kunnen zo maar 10% of meer dalen. Lees hieronder over een belangrijk begrip in het nieuwe pensioenstelsel, ‘intergenerationele billijkheid’. Het is úw loon, úw geld, úw eigendom, maar u hebt er niets over te zeggen.

Update.

9 januari 2023:

De procedure bij de rechter wordt pas gestart wanneer er voldoende middelen binnen zijn. Deze procedure kost al snel € 250.000 (kantonrechter, gerechtshof, Hoge Raad, Europese Hof van Justitie) er zijn dus veel donaties nodig. De stichting heeft een subsidieverzoek ingediend bij de Postcodeloterij, die ook andere belangenorganisaties als stichting Urgenda en stichting Milieudefensie subsidieert. Het gaat immers nu om de belangen van miljoenen deelnemers in een pensioenregeling en gepensioneerden. Hun huidige pensioenrechten gaan verloren in de nieuwe pensioenwet WTP. Het vonnis van de rechter is ook van toepassing op andere, gelijksoortige pensioenfondsen als ABP.

31 december 2022: Politieke partij JA21 steunt voorgenomen rechtszaak. “Ik steun bij deze de juridische procedure tegen ABP en zijn beleid dat haaks staat op de belangen van hen die pensioen opbouwen. Het is pensioenroof.” (Tweede Kamerlid JA21 Derk Jan Eppink in e-mail naar Kennisbank ABPpensioen)

23 december 2022: De vakbond CMHF heeft Kennisbank ABPpensioen laten weten tegen de nieuwe pensioenwet WTP te zijn. CMHF ligt daarmee dwars in de Pensioenkamer, tegen het zere been van vakcentrale FNV die de Pensioenkamer domineert. CMHF is de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen, een koepel van beroeps- en belangenverenigingen bij overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven. In de Pensioenkamer beslissen werkgevers en vakbonden over de ABP-pensioenen. Het bestuur van CMHF moet nog bespreken of zij mede procespartij zullen worden.

19 december 2022: Eerste gesprek gehad met de Haagse advocaten pensioenrecht en arbeidsrecht prof. mr. Hans van Meerten en cassatieadvocaat mr. dr. Jan Wouter Alt. Zij gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De procedures zijn zeer kostbaar. Tot nu toe zijn onvoldoende middelen gedoneerd, zonder financiering geen rechtszaak! Doneer vandaag nog uw bijdrage.

In de nieuwe Pensioenwet (Wet Toekomst Pensioenen, WTP) telt uw gespaarde pensioenkapitaal, dat uw eigendom is, niet meer mee. Het totaal beschikbare pensioenkapitaal bij ABP, circa 500 miljard euro, wordt herverdeeld onder de 3 miljoen deelnemers, slapers en gepensioneerden. Dat heet invaren. ABP gaat daarvoor de gespaarde pensioenen afkopen met een actuariële omrekenfactor die het ABP eenzijdig vaststelt. Het bedrag van deze afkoop en interne waardeoverdracht naar het nieuwe pensioenstelsel bij hetzelfde pensioenfonds wordt in het persoonlijk pensioenpotje vermeld. Dat bedrag zal waarschijnlijk minder zijn dan uw huidige eigen pensioenkapitaal, omdat de WTP uitgaat van ‘intergenerationele billijkheid’, een politiek woord voor nivellering, een herverdeling van het kapitaal tussen jong en oud: ouderen minder, jongeren meer. De deelnemer, slaper en gepensioneerde heeft daar niets over te zeggen en kunnen daartegen ook geen bezwaar indienen. De Stichting Kennisbank ABPpensioen kan namens u wél bezwaar en beroep indienen en de kwestie voorleggen bij de rechter, desnoods de Europese rechter.

Steun financieel de rechtszaak

Daarom gaat Stichting Kennisbank ABPpensioen bij voldoende deelname een rechtszaak aanspannen tegen de Staat der Nederlanden en mogelijk ook pensioenfonds ABP. Daarvoor huurt de stichting topadvocaten in.  Dat zijn kostbare procedures. U kunt de kosten van deze procedure financieel steunen door 50 euro (of meer) donatie te storten via onderstaande betaalmodule of door de donatie over te maken op bankrekening NL77 SNSB 0339 5483 39 ten name van Stichting Kennisbank ABPpensioen. Ook graag het formulier  versturen.

Op 31 oktober 2022 hebben ongeveer veertig zwaargewichten uit wetenschap, pensioenwereld, industrie en politiek een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer met de sterke aanbeveling de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) niet goed te keuren. Teveel risico’s voor de pensioendeelnemers. De brief plus begeleidende memo leest u hieronder:

Brandbrief 40 zwaargewichten tegen nieuwe pensioenwet

 

Norton Safe Web © heeft deze website getest en veilig bevonden.

 

Totaal: € -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk informatie te publiceren. U kunt er geen rechten aan ontlenen.