Rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden en pensioenfonds ABP

Pensioen is privégeld, geen publiek geld. Belastingen is publiek geld, uw loon niet. Dat is uw eigendom.  Pensioen is namelijk een stukje loon dat u eind van de maand niet uitbetaald krijgt maar pas bij pensionering. Uw werkgever maakt dat bedrag als pensioenpremie maandelijks over naar uw pensioenfonds ABP. Die belegt uw premies op de aandelenbeurs. In de afgelopen 16 jaar heeft ABP gemiddeld 7,074% rente (rendement) behaald op uw ingelegde pensioenpremies. Het ABP is echter door het kabinet gedwongen, op voorschrift van De Nederlandsche Bank (DNB), om een veel lagere rente toe te passen, namelijk de fictieve (niet bestaande) rekenrente. Die vermaledijde rekenrente was in de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,874%. Daardoor groeien de pensioenen niet. Vanaf 2008, het jaar van invoering van de verplichte rekenrente, zijn de pensioenen door inflatie 20% minder waard geworden.

Pensioen is een afspraak tussen werkgevers en werknemers (arbeidsvoorwaarde) die het kabinet achteraf in de nieuwe wet gaat opheffen en zonder toestemming van de deelnemers wil onderbrengen in de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Het kabinet heeft in beginsel geen zeggenschap over arbeidsvoorwaarden zoals pensioen.

Tot 2009 verhoogde ABP uw gespaarde pensioenbedrag met een deel van de eerder genoemde rente, om de gestegen prijzen te compenseren. Dat heet indexatie. Dat is afgesproken tussen werknemers en werkgevers: prijsindexatie is pensioenindexatie. Vanaf 2009 mogen de pensioenfondsen en dus ook ABP van het kabinet niet meer de werkelijk gerealiseerde rente toepassen op de groei van uw pensioenkapitaal, maar de zogenoemde fictieve rekenrente. Die rekenrente is geen echte, bestaande rente maar een fictief bedachte rente, bedacht door De Nederlandsche Bank en door het kabinet opgenomen in de Pensioenwet van 2007. 

Het kabinet (belastingdienst) deed dat ook door een fictieve rekenrente toe te passen op de koerswinst op vermogen van burgers. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad heeft beslist dat dit niet mag, de werkelijk behaalde koerswinsten tellen mee voor de vermogensbelasting en niet de fictief bedachte rekenrente. Het kabinet moet miljarden euro’s terugbetalen aan gedupeerde burgers die een bezwaarschrift indienden.  

Vrijwel hetzelfde gebeurt bij ABP. Vanaf invoering van de rekenrente werden gespaarde pensioenen vrijwel niet meer verhoogd terwijl de consumenten prijzen wel stegen. Daardoor hebben deelnemers in pensioenfonds ABP inmiddels 20% van hun gespaarde pensioen verloren. Hoewel ABP dus gemiddeld 7,074% rente behaalde op de gespaarde pensioenen moet het ABP van het kabinet de aanzienlijk lagere rekenrente toepassen. Die rekenrente was in de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,874%. Daardoor groeien de pensioenen niet terwijl het geld tegen de plinten van de ABP-burelen in Heerlen klotst. Zelfs de verhoging van het gespaarde pensioen met 11,96% per 1 januari 2023 is niet voldoende om het huidige koopkrachtverlies op te heffen, laat staan het verlies van 20% uit het verleden.

In de nieuwe Pensioenwet (Wet Toekomst Pensioenen, WTP) telt uw gespaarde pensioenkapitaal, dat uw eigendom is, niet meer mee. Het totaal beschikbare pensioenkapitaal bij ABP wordt herverdeeld onder de 3 miljoen deelnemers, slapers en gepensioneerden. Dat heet invaren. ABP gaat daarvoor de gespaarde pensioenen afkopen met een actuariële omrekenfactor die het ABP zelf eenzijdig vaststelt. Het bedrag van deze afkoop en interne waardeoverdracht naar het nieuwe pensioenstelsel wordt in het persoonlijk pensioenpotje vermeld. Dat bedrag zal waarschijnlijk minder zijn dan uw huidige eigen pensioenkapitaal, omdat de WTP uitgaat van ‘intergenerationele billijkheid’, een politiek woord voor nivellering, een herverdeling van het kapitaal tussen jong en oud. De deelnemer, slaper en gepensioneerde heeft daar niets over te zeggen en kunnen daartegen ook geen bezwaar indienen. De Stichting Kennisbank ABPpensioen kan namens u wél bezwaar en beroep indienen en de kwestie aankaarten bij de rechter, desnoods de Europese rechter.

Op 31 oktober 2022 hebben ongeveer veertig zwaargewichten uit wetenschap, pensioenwereld, industrie en politiek een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer met de sterke aanbeveling de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) niet goed te keuren. Teveel risico’s voor de pensioendeelnemers. De brief plus begeleidende memo leest u hieronder:

Brandbrief 40 zwaargewichten tegen nieuwe pensioenwet

Daarom gaat Stichting Kennisbank ABPpensioen bij voldoende deelname een rechtszaak aanspannen tegen de Staat der Nederlanden en mogelijk ook pensioenfonds ABP. Daarvoor huurt de stichting topadvocaten in. U kunt de kosten van deze procedure financieel steunen door 50 euro (of meer) donatie te storten via onderstaande betaalmodule of door de donatie over te maken op bankrekening NL77 SNSB 0339 5483 39 ten name van Stichting Kennisbank ABPpensioen. Ook graag het formulier  versturen.

Norton Safe Web © heeft deze website getest en veilig bevonden.

 

Totaal: € -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk informatie te publiceren. U kunt er geen rechten aan ontlenen.